تور یک و نیم روزه ی ابشار بیشه از اصفهان-تورجور

آبشاربیشه(رها گشت)

آبشار و چشمه سارها
1397-06-29
تور4روزه ی گیلان گردی-تورجور

گیلان گردی(رها گشت)

قلعه رودخان،ماسوله،تالاب انزلی،گردنه حیران،ماسال،جنگل های فندقلو،اسالم به خلخال،گیسوم،تالاب انزلی،دریا  
1397-06-19
گردنه حیران|تور4روزهگیلان گردی از اصفهان|تورجور

گیلان گردی(رهاگشت)

قلعه رودخان|ماسوله|تالاب انزلی|گردنه حیران|ماسال|جنگل های فندقلو|اسالم به خلخال|گیسوم|تالاب انزلی|دریا
1397-06-12
جشواره ی انگورچینی-تورجور

تور انگور چینی ( جشنواره بومی محلی شهر صغاد)

انگور چینی در باغ-حضور در جشنواره محلی غذا-بازدید از نمایشگاه صنایع دستی-بازدید از
1397-06-16
رهاگشت|تورگیلان گردی از اصفهان|تورجور

گیلان گردی(رهاگشت)

قلعه رودخان|ماسوله|تالاب انزلی|گردنه حیران|ماسال|جنگل های فندقلو|اسالم به خلخال|گیسوم|تالاب انزلی|دریا
1397-06-05